Book – Snow White – 1960s

Vintage Books – Kids – Snow White – Vintage Book