Magazine – Brackens – 1960

Vintage Magazines – Fashion – Brackens – 1960